POPPYPOP 2
       
     
POPPYPOP 1
       
     
154
       
     
HAPPY HOUSE 1
       
     
POPPYPOP 6
       
     
151
       
     
155
       
     
POPPYPOP 3
       
     
POPPYPOP 4
       
     
POPPYPOP 5
       
     
POPPYPOP 2
       
     
POPPYPOP 2

Block print on mixed media

594 x 841

2018

POPPYPOP 1
       
     
POPPYPOP 1

Block print on mixed media

594 x 841

2018

154
       
     
154

Block print on mixed media

420 x 594

2018

HAPPY HOUSE 1
       
     
HAPPY HOUSE 1

Block print on mixed media

594 x 841

2018

POPPYPOP 6
       
     
POPPYPOP 6

Block print on mixed media

594 x 841

2018

151
       
     
151

Block print on mixed media

420 x 594

2018

155
       
     
155

Block print on mixed media

420 x 594

2018

POPPYPOP 3
       
     
POPPYPOP 3

Block print on mixed media

594 x 841

2018

POPPYPOP 4
       
     
POPPYPOP 4

Block print on mixed media

594 x 841

2018

POPPYPOP 5
       
     
POPPYPOP 5

Block print on mixed media

594 x 841

2018